Advocatenkantoor

}

Open

Maandag-vrijdag 
9.00 - 18.00
Zat & zon gesloten

Advocatenkantoor

Eikenlaan 42
2980 Zoersel

}

Open

Maandag-vrijdag 
9.00 - 18.00
Zat & zon gesloten

ADVOCAAT MICHAEL BOONEN

"MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN IS HET GOED ZAKEN DOEN"

Het kantoor werkt in alle transparantie en geeft daarom hier graag de voorwaarden en de context waarin gewerkt wordt mee.

Advocaat aan de balie

Michael Boonen is advocaat aan de balie te Antwerpen. Hij baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

Het kantoor is ingeschreven in de Kruispunt Bank voor Ondernemingen onder het nummer 0823.042.723.

 

opdracht

Een opdracht tot juridische dienstverlening en/of het toevertrouwen van een dossier aan advocaat Michael Boonen doet, bij aanvaarding daarvan, uitsluitend een verbintenis ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en advocaat Michael Boonen.

Verbintenis

De uit de opdracht tot juridische dienstverlening voorvloeiende verbintenissen zijn, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen, middelenverbintenissen, gebaseerd op de door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht.

Derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht derden worden / dienen te worden ingeschakeld of in overleg met de cliënt/opdrachtgever zijn ingeschakeld, is advocaat Michael Boonen niet aansprakelijk voor ev. tekortkomingen van deze derden en is hij bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de cliënt/opdrachtgever een eventuele beperking van aansprakelijkheid van de zijde van die derde te aanvaarden.  Aanspraken jegens die derde zullen op verzoek van de cliënt/opdrachtgever aan hem worden overgedragen.

 

aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van advocaat Michael Boonen is beperkt tot het plafond van zijn polis beroepsaansprakelijkheid. 

 

honorarium

Voor de verstrekte diensten en werkzaamheden is de cliënt/opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, behoudens afwijkend schriftelijk overeengekomen, wordt berekend op basis van de aan de dienstverlening bestede tijd tegen de op het ogenblik van de geleverde dienstverlening geldende uurtarieven. Een vastgesteld uurtarief kan eenzijdig jaarlijks met billijke gematigdheid worden aangepast.

client & opdrachtgever

Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot datgene wat aan het kantoor verschuldigd is.

kosten

Bovenop het honorarium is de cliënt/opdrachtgever een bedrag verschuldigd aan kantoor -en dossierkosten. Samen met de opdrachtbevestiging bij aanvaarding van het dossier ontvangt de cliënt/opdrachtgever de tarieven die gelden voor het kantoor.

Sedert 1 januari 2014 is op het aangerekende honorarium en de kosten BTW verschuldigd ten belope van 21 %.

 

Provisies

Advocaat Michael Boonen is te allen tijde gerechtigd om aan de cliënt/ opdrachtgever meerdere provisies of voorschotten in rekening te brengen op het aan hem te declareren honorarium en onkosten. Indien een aan de cliënt / opdrachtgever in rekening gebrachte provisie niet is betaald, is advocaat Michael Boonen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd zijn prestaties en werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

termijn & interest

Betaling van een declaratie of kosten- en ereloonstaat dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de 15 dagen na factuurdatum. Een voorschot-factuur dient in het belang van de continuïteit van de dienstverlening onmiddellijk te worden voldaan.

 Bij gebreke van betaling is het verschuldigde bedrag onmiddelijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is van rechtswege een interest verschuldigd van 10 % per jaar met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire niet herleidbare schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom van de vervallen facturen of  voorschotfacturen.

buiten-gerechtelijke kosten

Gerechtelijke of buitengerechtelijke onkosten die door het kantoor worden gemaakt ter invordering van facturen en voorschotfacturen vallen ten laste van de cliënt/opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de cliënt/opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair bedrag van 10 % van het verschuldigde bedrag, onverminderd de bevoegdheid van het kantoor om deze kosten tot een lager bedrag te reduceren.

nadere toelichting

In geval van vragen omtrent de declaratie of ereloonstaten is de cliënt/opdrachtgever gerechtigd om nadere toelichting te verzoeken aan het kantoor. De declaratie of de ereloonstaat mag daardoor niet hoger uitkomen dan de oorspronkelijke.

 

klachten

Klachten worden 15 dagen na facturatie niet meer aanvaard; zij moeten op straffe van niet ontvankelijkheid schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan en schorsen de betalingsverplichting niet op.

Een niet binnen deze termijn betwiste declaratie of ereloonstaat of factuur geldt tussen het kantoor en de cliënt/opdrachtgever als correct.

Op straffe van niet ontvankelijkheid dient een eventuele klacht bij de Stafhouder van de  Orde van Advocaten van de provincie Antwerpen, Bolivarplaats 20 bus 15 te 2000 Antwerpen steeds voorafgaan door een poging tot minnelijke schikking met het kantoor, waartoe de cliënt/ opdrachtgever wordt uitgenodigd.

 

beëindiging

Zowel het kantoor als de cliënt/opdrachtgever zijn gerechtigd om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen. In dat geval worden de uitgevoerde werkzaamheden afgerekend die zijn verricht tot op de datum van beëindiging.

Na beëindiging van de opdracht worden, indien de cliënt/opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt, alle van de cliënt/opdrachtgever afkomstige stukken terug ter beschikking gesteld. Het kantoor is niet gerechtigd vertrouwelijke briefwisseling tussen advocaten over te maken. Na een periode van 5 jaar na beëindiging van de opdracht, is er geen verplichting meer tot bewaring van het dossier en vervalt elke eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot de opdracht en het dossier.

 

Bevoegde rechtbank

Alle opdrachten worden beheerst door het Belgische recht en zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

baliereglement

Als advocaat te Antwerpen is Michael Boonen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, de Nationale Orde en de Orde van Advocaten van de provincie Antwerpen. De reglementen kunnen steeds worden geraadpleegd op de website : www. balieantwerpen.be.